Wednesday, August 22, 2012

מחאת בני עקיבא למען הר הבית (עם המשטרה אדישה) • Bene ‘Aqiva’ Temple Mount protest (with the police apathetic)

תאריך יהודי:  ה׳ אלול תשע״ב (פרשת שופטים).

Jewish date:  5 ’Elul 5772 (evening) (Parashath Shofeṭim).

החגים של היום:  מלכהות של מרים (הקתוליות הרומית), יום החג של סנט איגנציוס ריילי (כנסיית תת־הגאון).

Today’s holidays:  Queenship of Mary (Roman Catholicism), Feast Day of St. Ignatius Reilly (Church of the SubGenius).

שלום.

Greetings.

הייתי בהפגנת הר בית ביום שני. (המשטרה עדיין גרועה כשזה בחופש דת ליהודים בהר הבית.) המחאה הזאת הייתה יוצאת דופן בכך שהיא אורגנה על ידי קבוצת נוער בני עקיבא. היו גם הרבה מצלמות שם, של צוותות חדשות ושל משתתפים.

I was at a Temple Mount protest on Monday.  (The police still suck when it comes to freedom of religion for Jews on the Temple Mount.)  This protest was unusual in that it was organized by a youth group, Bene ‘Aqiva’.  There were also a lot of cameras there, both of news crews and by participants.

אולי שמעתם שהמשטרה, עובדת קשה למען למחוק את כל התקדמות שאולי הם עשו, מתייגת כל מחאה בסיסמה: ״הר הבית בידינו״ (במקור נאמר על ידי מוטה גור בהתאחדות ירושלים בשנת 1967), שוקלת את זה ״הסתה״.  (כאילו שהמוסלמים צריכים הסתה להתנהג רע.  כשהם ממציאים דברים שלא קיימים להתלונן עליהם, ״הסתה״ היא רק אמתלה ולא סיבה.)  המשטרה הגידה לילדים לא להשתמש בסיסמה.  כמה שלטים הובאו שלא היה נוחים למשטרה, והוויכוח היה קולני, יותר מדי.  תודה לה׳, המשטרה לא עשתה דבר בתגובה ל״הסתה״ הזאת.  מצד השני, אף על פי שהיו כמה שוטרים בקרבת מקום, לא ראיתי אותם שמים לב למחאה בכלל.

You may have heard that the police, working hard to erase any progress they may have made, have taken to labeling protesting with the slogan “The Temple Mount is in our hands” (originally said by Moṭah Gur when Yerushalayim was reunited in 1967), considering it “incitement”.  (As if the Muslims needed any incitement to behave badly.  When they invent nonexistent things to complain about, “incitement” is just an an excuse, not a cause.)  The children were told by the police not to use the slogan.  A few signs were brought which disagreed with the police, and the disagreement was vocal, too.  Thankfully the police did nothing in response to this “incitement”.  On the other hand, even though there were a few police nearby, I did not notice them paying any attention to the protest whatsoever.


המחאה התקיימה בסוג פרק, הטיילת.  תמונות אלו, שעבורן שימשתי ברמות שונות של פונקצית הזום, יתנו מושג כלשהו על מקומו ביחס להר הבית.
The protest took place at a sort of park known as the Ṭayyeleth.  These pictures, for which I made use of various levels of the zoom function, should give some idea of its position to the Temple Mount.

פסל ליד הטיילת.  אני רק צלמתי אותו.  אני לא יכול להסביר את זה.
A sculpture near the Ṭayyeleth.  I just photographed it.  I cannot explain it.

בניין ארגון הפיקוח על הפסקת אש של האומות המאוחדות הקרוב.
The United Nations Truce Supervision Organization building nearby.

כמה מהילדים עם שלטי מחאה:  ״אבן השתייה הוא לא הפקר!״ ו״לא מקילים ראש במקום קדוש!״
Some of the kids with protest signs:  “The Foundation Stone is not ownerless property!” and “Do not belittle a holy place!” 

גרפיטי בערבית באנגלית.
Graffiti in Arabic and English.

מפגין עם שלט שואל ״הר הבית לא בידינו?!״  המשטרה לא עשתה שום דבר לעצור אותו.
A protester with a sign asking “Is not the Temple Mount in our hands?!”  The police did nothing to stop him.

עוד סטודנטים מפגינים.
More student protesters.

השלט החדה הוא ״שומרים מפקד לירך!״
The new sign is “Maintain control of your city!”

השלטים החדשי הם ״לא עוד לביזוי מקדשנו!״, ״מדינה יהודית?!״, ודבר מה שאני לא יכול לקרוא די ממנו בתמונה הזאת.
The new signs are “No more demeaning our Temple!”, “A Jewish state?!”, and something I cannot read enough of in this picture.

השלטים החדשים הם ״די לביזוי באבן השתיה״, ״ואין פוקד את הר הבית בעיר העתיקה!״ (ציטוט מ״ירושלים של זהב״), ו״מדינה בלי עבר—היא ללא עתיד!״

The signs are “Enough demeaning the Foundation Stone”, “And there is no visitor of the Temple Mount  in the Old City” (a quote from “Jerusalem of Gold”), and “A state without a past is without a future!”

שלט שהוזכר לעיל שונה ל״הר הבית בידינו!״  המשטרה עדיין לא עשתה שום דבר.
A sign mentioned above was modified to read “The Temple Mount is in our hands!”  The police still did nothing.

דובר מכנסת.
A speaker from the Keneseth.

העיתונות ״האמיתית״ הייתה שם באמת.
The “real” press was actually there.


ראו גם:  ״‪Bnei Akiva Rally on Behalf of the Temple Mount‬״.  לא הייתי יחיד שם עם מצלמה.

See also:  “‪Bnei Akiva Rally on Behalf of the Temple Mount‬”.  I was not the only one there with a camera.


האם אני מצפה להרבה בדרך של תוצאות מהמחאה הזאת?  לא.  זאת נערכת במקום מחוץ לדרך עם רק עוברי אורח אחדים.  אבל זוהי התחלה, במיוחד משום שהרבה בני נוער היו שם.  יהי רצון ה׳ שילכו מעורבות פוליטית גדולה יותר וטובה יותר ולעזור לשנות את המדינה לטובה יותר.


Am I expecting much in the way of results from this protest?  No.  It was held in an out-of-the-way place with few passersby.  But it is a start, especially since a lot of youth were involved.  May they go on to bigger and better political involvement and help change the country for the better.

שלום.

Peace.

אהרן

’Aharon/Aaron